پست‌ها

نمایش پست‌ها از November, 2011

شام

خانم ها بخوانند

سورپرایز بزرگ

همچین ملتی که هستیم ما

روزنگارِ یک خُلمَشَنگ!

یادم رفته بود

سورپرایز

شرمنده!

چشمانِ گرد، دهنِ باز!

گرمِ گرم

سه روز بد آخر هفته

تصویر سازی

بچه پرروِ بی‌ ادب

بچه، بچه است

خواب بود

اولین کدوی ترسناک دوست داشتنی من