پست‌ها

نمایش پست‌ها از July, 2016

جنگ تن به تن بین والد و کره خر درون

چطوری این نسل می خوان برای بچه هاشون دیکته بگن؟

و من همه این شکستن ها را پشت سر گذاشتم...

آدمیان دورند

اسباب کشی بی انتها