پست‌ها

نمایش پست‌ها از 2016

شور زندگی

*بار دیگر شهری که دوست می داشتم

به دنبال یک جو ارزشِ انسانی

۷ سالگی

اینجا همه چیز درهمه

یعنی اینجا می مونم؟

جنگ تن به تن بین والد و کره خر درون

چطوری این نسل می خوان برای بچه هاشون دیکته بگن؟

و من همه این شکستن ها را پشت سر گذاشتم...

آدمیان دورند

اسباب کشی بی انتها

خانه تکانی

تَرک

سبکی

همه خنده هام رو می ریزم توی یه گونی

آخرِ سفر

خودِ خودِ خوشبختی

چاه سوم، سفر

خط خطی روی دیوارِ افسردگی

سال نو

مدت هاست که ننوشتم

گذر زمان در وطن