پست‌ها

نمایش پست‌ها از 2014

موقع خوبیه برای رفتن...

همدری ایرانی

سفری برای آموزش

سفر

هفته ششم

خوشحال مثل برق و باد

سه هفته گذشت

یک هفته کار

کدوی قل قله زن و نفهمی ما!

پاییز

کار پیدا کردم!

تجربهٔ قانون

لحظه مناسب, جای مناسب, شرایط مناسب, آدم های مناسب

زندگی با یه آدم دیگه

حسِ خوبِ خونه

کمپ نوجوانان

سفر

گاهی سختت می شه...

شمال

هنر برای فروش

تراما

تابستون اومده

این روزا

تف تو روح کسی که گفت علم از ثروت بهتره!

توصیه پزشکی‌ یک بی‌ اعصاب!

درخت سیب خوشبختی

غیرت ایرانی

خوشبختی بازی گوش

سال نو مبارک

لعنت، لعنت، لعنت

گوش کردن

موی سفید

روزای خوب می یاد...

گیج گیجک

هموطنان ایرانی

همچین مخی دارد آدمیزاد, بله!