پست‌ها

نمایش پست‌ها از 2017

۸ سالگی

تمرین

ملغمه

از این روزهای من، برای تو

از وقتی آمده ام

زندگی شبیه به قصه ها

اُاُاُ هُپ!

آرامش، دور از خانه