پست‌ها

نمایش پست‌ها از September, 2015

۷ سال و نیم به دنبال مبلی راحت

یعنی تقصیر خودم بود؟

کار بی کار

شهبانو

تولد

تغییر نام

خوشبختی ساده

خواب می دیدم

لای در موندم

روزی

سردرد

پول

دارم می رم سر کار

قصه آدم ها