پست‌ها

نمایش پست‌ها از May, 2014

تف تو روح کسی که گفت علم از ثروت بهتره!

توصیه پزشکی‌ یک بی‌ اعصاب!