پست‌ها

نمایش پست‌ها از September, 2009

پاییز

تضاد

غمِ نان!

آزادی

پس سهم من از این دنیا چیه؟

خونهٔ خاله

باز هم نَه!

نَه‌ !

دلم می‌خواد با یه کسی حرف بزنم

من اینجام، این ورِ دنیا!