پست‌ها

نمایش پست‌ها از September, 2018

بچه خوشحال بود

هنوز دوستت دارم

یک روز پاییزی

۹ سال گذشت

از چه عبور می کنم؟

کمتر دوستت دارم

دوباره آزادی، دوباره صلح

اردیبهشت است