پست‌ها

نمایش پست‌ها از August, 2010

مُردَم از خوشی!

برف

کوهستان از نگاه یک پنجره

دوستی‌

پابرهنه در کوهستان

کار کوهستانی

غُرِ کوهستانی!!!!

شناخت

کار

کلاه

بالهٔ بارون

شهاب

کاشکی‌ فقط نگیم به‌ به‌

بابا