پست‌ها

نمایش پست‌ها از 2018

برای مادری که رفت

رنگ‌های بدنم

خوشبختی

غم، باله و نبودن

دلتنگی

عروسک چشم‌ دکمه‌ای‌

بچه خوشحال بود

هنوز دوستت دارم

یک روز پاییزی

۹ سال گذشت

از چه عبور می کنم؟

کمتر دوستت دارم

دوباره آزادی، دوباره صلح

اردیبهشت است

من و تو و رشت از روزگاری دور