پست‌ها

نمایش پست‌ها از 2015

زندگی بی کیفیت

روزها در ایران

آرامش پس از طوفان

به بهانه روز خشونت علیه زنان

برداشتن مشکلات از سر راه

روزهای پرکار

دوباره دیالوگ های ایرانی

جلوی گیت

حال و هوای کریسمس

هیچ چیز اتفاقی نیست

۷ سال و نیم به دنبال مبلی راحت

یعنی تقصیر خودم بود؟

کار بی کار

شهبانو

تولد

تغییر نام

خوشبختی ساده

خواب می دیدم

لای در موندم

روزی

سردرد

پول

دارم می رم سر کار

قصه آدم ها

سرسام

مهاجرت بدون انگیزه

مایو

اداره بازی

شلپ شولوپ

نیازِ قلنبه