پست‌ها

نمایش پست‌ها از June, 2010

دریاچهٔ قو

کودکی...

هیچ دردی بد تر از درد چم چاره نیست!

اعتماد...

یه روز خوب می‌‌یاد...

ماشین لباس شویی...

هوای قاطی‌ پاتی!

اینجا چقدر...

۱۸ سالگی...

قضاوت