پست‌ها

نمایش پست‌ها از January, 2011

خودمریض/طبیب بینی‌ گاه به گاهی!

خوشبخت‌ترین پاهای دنیا

خوشحال

دوست داشتن یا دوست داشته شدن، مساله این است!

آرزوی خواهر برادر

همینجوری

برگشتم...

پرواز بر فراز آسمان

به خانه برگشتم، نه به آشیانه...