پست‌ها

نمایش پست‌ها از April, 2015

مغزم پر بود

خونه

و روزها می گذرن...

از دست دادن

به خودم بیشتر اعتماد کنم