من غصه دارم...

بارِ غصه داره روی شونه هام سنگینی‌ می‌‌کنه. یواش یواش داره شونه هام خم می‌‌شه. دارم خودم رو به زور می کِشم ...
می خوام ساز بزنم، می خوام آواز بخونم، می خوام فریاد بزنم...

نظرات

پست‌های پرطرفدار